URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ
2. AMAÇ
3. KAPSAM
4. TANIMLAR
5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER
6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
6.1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
6.2. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
6.3. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN KATEGORİZASYON
7. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
7.1. KİŞİSEL VERİLERİN Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek 
için Alınan Teknik Tedbirler
7.2. KİŞİSEL VERİLERİN Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek 
için Alınan İdari Tedbirler
7.3. KİŞİSEL VERİLERİN Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedirler
8. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRELERİ
8.1. KİŞİSEL VERİLERİN İşlenme Amaçları
8.2. KİŞİSEL VERİLERİN Saklama Süreleri
9. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETIRILMESI
9.1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ ve Yok Edilmesi Teknikleri
9.1.1. Fiziksel Olarak Yok Etme
9.1.2. Yazılımdan Güvenli Olarak Silme/Yok Etme
9.1.3. Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme/Yok Etme
9.2. Kişisel Verilerin ANONİM Hale Getirilmesİ Teknikleri
9.2.1. Maskeleme
9.2.2. Toplulaştırma
9.2.3. Veri Türetme
9.2.4. Veri Karma
10. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARIM AMAÇLARI
10.1. Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarımı
10.2. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı
10.3. URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişi Grupları
11. ŞİRKETİMIZİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
12. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI
12.1. Başvuru Hakkı
12.2. Başvuru Hakkının Kapsamı Dışında Kalan Durumlar
12.3. Cevap Verme Usulü
13. ŞİRKET İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ İLE İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDE
YAPILAN VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ

13.1. Kamera İle İzleme Gerçekleştirilmesi
13.2. Şirketi Ziyaret Eden Müşteri Giriş – Çıkışları
13.3. İnternet Sitesİ Ziyaretçileri
 1. GİRİŞ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20.Maddesine göre ( https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/anayasa/ ) , herkes, kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsamaktadır. Söz konusu anayasal hakkın kullanılması kapsamında, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.(“ URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.”) KVKK uyarınca belirlenen uyum konusunda gerekli özeni göstermekte ve bunu işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) ile bir şirket politikası haline getirmektedir. Politika’nın konusunu; Çalışan Adaylarına, Çalışanlara, Bayilere, Tedarikçilere , Yüklenicilere, Ziyaretçilere, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanlarına, Müşterilere ve Üçüncü Kişilere (Kefil, Mağdur/Hak Sahibi) ait kişisel verilerin “ URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.“ tarafından korunması oluşturmaktadır. Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin yürütülen faaliyetler ise, URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş., Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamında yürütülen disiplin yönetmeliği, personel açık rıza, personel gizlilik prosedürleri, tedarikçi gizlilik sözleşmeleri çerçevesinde yönetilmektedir.

 1. AMAÇ

Bu Politika’nın amacı, URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.tarafından KVKK’na uygun olarak yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak benimsenen ilkeler konusunda açıklamalarda bulunulması ve bu kapsamda Çalışan Adayları, Bayiler, Tedarikçilere, Yüklenicilere, Ziyaretçiler, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurum Çalışanları, Müşteriler, hak sahibi Üçüncü Kişiler başta olmak üzere kişisel verileri URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.tarafından işlenen kişilerin bilgilendirilerek şeffaflığın sağlanmasıdır.

 1. KAPSAM

İşbu Politika’nın kapsamı dahilinde kişisel verileri işlenen veri sahipleri aşağıdaki şekilde kategorize edilmiştir:

Çalışan Adayları URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.’ya iş başvurusunda bulunarak veya herhangi bir yolla özgeçmişini ve ilgili bilgilerini URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.’ya erişilebilir kılan gerçek kişiler
İşbirliği içinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.ile iş ilişkisi içerisinde bulunan kurumların çalışanları
Bayi URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.ile bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimi bir surette URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.’nın nam ve hesabına ürünlerin satışına aracılık etmeyi ve bunları URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanmasına yardımcı olan gerçek ve tüzel kişiler
Tedarikçiler URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.veya bayilerinde planlanan alımların yapılacağı (Tedarikçi Gizlilik Sözleşmeleri dahilinde ) tüzel ve gerçek kişiler.
Yükleniciler URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş. veya bayilerinde URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.adına yapacağı yapım ya da ticaretle ilgili bir işi yapmayı üstüne alan tüzel ve gerçek kişiler.
Müşteriler Herhangi bir sözleşmesel ilişki olup olmadığına bakılmaksızın URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında iş ilişkileri dolayısıyla kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler
Ziyaretçiler URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.’nın fiziksel tesislerine çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler
Üçüncü Kişiler Politika’da tanımlanmamış olmasına rağmen işbu Politika çerçevesinde kişisel verileri işlenen tedarikçi, kefil, mağdur/hak sahibi, aile bireyleri vb. dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer gerçek kişiler
 1. TANIMLAR

İşbu Politika’da kullanılan tanımlar aşağıda yer almaktadır:

Açık rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Çalışan URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.’ya bağımlı olarak, belirli veya belirsiz süreli olarak iş gören tüm gerçek kişiler
Çalışan adayı URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.’ya iş başvurusunda bulunarak veya herhangi bir yolla özgeçmişini ve ilgili bilgilerini URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.’ya erişilebilir kılan gerçek kişiler
Çalışan Veri Sahibi Başvuru Formu URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.çalışanlarının kişisel veri sahipleri olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu
İlgili Kullanıcı Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri
Kişisel sağlık verileri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi
Kişisel veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
Kişisel verilerin işlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi birveri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
KVK Kanunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
KVK Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu
KVK Kurumu Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Özel nitelikli kişisel veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebiveya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
TCK 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
Veri işleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nda “ilgili kişi” olarak addedilen, kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.bünyesinde kişisel verileri işlenen kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu
Kişisel Verilerin Silinmesi Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

KVKK’nun 3. maddesi uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olmayan ve/veya otomatik yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi kapsamına girmektedir. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.kişisel verileri işleme faaliyetleri; Yasal Gereksinimlere Uyum ve Kontrol Prosedürü, T.C Anayasası, KVKK’na ilgili mevzuata ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütür.

 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma

Kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti yürütülürken, kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliğinin sağlanmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbir URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.tarafından alınmaktadır.

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.kişisel verilerin işlenmesi faaliyetine başlamadan önce kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir.

 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

Kişisel veriler, URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.tarafından belirli, açık ve meşru amaçlar için ilgili amaç ile bağlantılı olarak gerektiği kadar işlenmektedir. Sonradan kullanılabileceği varsayımı ile veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.kişisel verileri, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen veya veri işleme faaliyetine ilişkin amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak saklamaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri işleme faaliyetlerini KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak yürütmektedir.

6.1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.kişisel veri sahibinin açık rızası ile veya KVK Kanunu’nun 5. maddesinde öngörülen ve aşağıda sıralanmış olan hallerde açık rıza olmaksızın kişisel verileri işleyebilmektedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.’ nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6.2. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.hukuka aykırı olarak işlendiklerinde ayrımcılık yaratma riski taşıyan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini, KVK Kanunu’nun 6. maddesinde ortaya konulan veri işleme şartlarına uygun olarak gerçekleştirmektedir. Özel nitelikli kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak, sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler kanunlarda öngörülen hâllerde; sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise sadece kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir. Özel nitelikli kişisel veri işleme faaliyeti için KVK Kurulu tarafından belirlenen tedbirler URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.tarafından etkin bir şekilde uygulanmaktadır.

6.3. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN KATEGORİZASYON URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.Tarafından İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Kişisel Veri Kategorisi Açıklaması İlgili Kişisel Verinin İlişkili Olduğu Veri Sahibi Kategorisi
Kimlik Bilgisi Ad-soyad, TC Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet ve SGK numarası ile sınırlı olmamak kaydıyla; ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh gibi dokümanlarda yer alan tüm bilgiler Müşteriler, Üçüncü, Kişiler,Tedarikçiler, Ziyaretçiler, Çalışan Adayları, İşbirliği içinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları
İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-mail, faks numarası gibi bilgiler Müşteriler, Çalışan Adayları,Ziyaretçiler, Tedarikçiler
Müşteri Bilgisi Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler Müşteriler
Müşteri İşlem Bilgisi Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler Müşteriler
İşlem Güvenliği Bilgisi URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.’nın ticari faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması için işlenen kişisel veriler Müşteriler, Ziyaretçiler, Tedarikçiler
Risk Yönetimi Bilgisi Ticari, teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişiselveriler Müşteriler, Ziyaretçiler, Tedarikçiler, Çalışan Adayları, Çalışanlar
Finansal Bilgi Kişisel veri sahibi ile kurulan hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler Müşteriler, Tedarikçiler, Bayiler
Çalışan Aday Bilgisi URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.’ nın insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.ile çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler. Çalışan Adayları
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası kapsamında işlenen kişisel veriler Müşteriler, Çalışan Adayları, Tedarikçiler, Üçüncü Kişiler
Denetim, Teftiş ve Uyum Bilgisi URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.’nın kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler Müşteriler, Çalışan Adayı, Ziyaretçiler, Tedarikçiler
Özel Nitelikli Kişisel Veri KVK Kanunu’nun 6.maddesinde belirtildiği üzere; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, Müşteriler, Çalışan Adayları, Üçüncü Kişiler, ve İşbirliği içinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları
Pazarlama Bilgisi Ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusundaözelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler Müşteriler
Talep / Şikayet Yönetim Bilgisi URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.’ya yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler. Müşteriler, Çalışan Adayları
 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve muhafazasını sağlamak ve söz konusu kişisel verilere hukuka aykırı biçimde erişilmesini önlemek için gerekli olan her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. KVK Kanunu çerçevesindeki faaliyetlerin iş bu politika çerçevesinde bir bütün olarak yeterli ve etkin bir şekilde yürütülmesi ile ilgili Şirket içi koordinasyondan kurumsal uyum fonksiyonunu üstlenen Şirket KVKK birimi sorumludur. Söz konusu birim bu kapsamda;

 • İş bu politikanın takibinin gerçekleştirilmesi ve gereken durumlarda güncellenmesi kapsamında Yönetim Kurulu’nun onayına sunulması,
 • Kişisel verilerin korunması, işlenmesi ve imhası ile ilgili iş bu politikanın dışındaki diğer politika ve prosedürlerin ilgili Şirket birimleri ile eş güdüm halinde oluşturması,
 • Politika ve prosedürlerin uygulanması için gerekli görev dağılımının yapılması ve üst yönetimin onayına sunulması,
 • Kanun’un 12. maddesi uyarınca alınan her türlü teknik ve idari tedbirlerin uygulanmasının takip edilmesi ve denetiminin planlanması,
 • Kişisel veri sahipleri tarafından yapılan başvuru ve taleplerle ilgili süreçlerin takibinin yapılması ve ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için gerekli koordinasyonun sağlanması,
 • KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususların tespit edilmesi ve uygulanmasının gözetilmesi,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile olan ilişkilerin yürütülmesi ile yetkili ve sorumludur.

7.1. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN İŞLENMESİNİ SAĞLAMAK VE HUKUKA AYKIRI ERİŞİMİ ENGELLEMEK İÇİN ALINAN TEKNİK TEDBİRLER Kişisel verilerin korunması amacıyla her türlü teknik güvenlik önlemi alınmış olup olası risklere karşı yeterli koruma düzeyi sağlanmıştır. Alınan başlıca teknik önlemler aşağıda sıralanmaktadır.

 • URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.bünyesinde kişisel verilere erişim imkanı sağlayan sistemler üzerinde periyodik olarak yetki ve erişim kontrolleri uygulanmaktadır.
 • Alınan teknik önlemler risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim süreçleri kapsamında icrai faaliyetlerden bağımsız olarak ayrıca gözetilmektedir.
 • Yeterli uzmanlık düzeyinde personel istihdam edilmektedir.

7.2. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN İŞLENMESİNİ SAĞLAMAK VE HUKUKA AYKIRI ERİŞİMİ ENGELLEMEK İÇİN ALINAN İDARI TEDBIRLER

 • URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.çalışanları KVKK Kanunu’na uyum konusunda eğitilmekte ve bilinçlendirilmektedir.
 • Kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda, kişisel verilerin aktarıldığı taraflar ile KVKK Kanun’u uyarınca kişisel verilerin güvenliği için yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri içeren genel şartlar oluşturulmakta ve bunların karşı taraf bazında imza edilmesi sağlanmaktadır.
 • KVKK Kanunu’na uyum için tespit edilen gerekliliklerin sağlanması için iş birimleri bazında uygulama kuralları belirlenmekte, bunların sürekliliğinin sağlanması için gerekli idari tedbirler şirket içi prosedürler ve eğitimler yoluyla sağlanmaktadır.
 • URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.ile karşı taraflar bazındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.’nın talimatları ve Kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta, bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmakta ve denetimler yürütülmektedir.

7.3. KİŞİSEL VERİLERİN KANUNİ OLMAYAN YOLLARLA İFŞASI DURUMUNDA ALINACAK TEDBİRLER KVKK Kanunu’na uyum konusundaki gereklilikler çerçevesinde işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, bu durumun en kısa sürede ilgili veri sahibine ve KVKK Kurul’una bildirilmesini sağlayan bir iç prosedür geliştirilmiştir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRELERİ

8.1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.nezdinde kişisel veriler aşağıda sayılan amaçlar çerçevesinde işlenmektedir:

 • Mal/hizmet satış sonrası destek süreçlerinin yönetilmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi

8.2. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRELERI URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belli bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, Türk Ceza Kanunu’nun 138’inci maddesine ve KVKK Kanunu’nun 4’üncü ve 7’inci maddelerine uygun olarak; işlenilen kişisel verilerin, yalnızca ilgili mevzuatta öngörülmüş bir süre olması halinde bu süre boyunca veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmesini sağlamaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, İMHA EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETIRILMESI

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ve ilgili mevzuat ve/veya URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.’ nın belirlediği saklama sürelerinin sonuna gelinmişse, kişisel veriler veri sahibinin talebi veya re’sen URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir Bu konuya ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenmiştir.

9.1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ VE İMHA EDİLMESİ TEKNİKLERİ Kişisel verilerin kayıt ortamlarına uygun yöntemlerle silinmesi ve imha edilmesi esastır. Kişisel verilerin silinmesi ve imha edilmesi tekniklerine ilişkin URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.tarafından kullanılması muhtemel silme veya imha etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

9.1.1. Fiziksel Olarak imha Etme Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/imha edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

9.1.2. Yazılımdan Güvenli Olarak Silme/İmha Etme Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/imha edilirken; verinin bir daha belirli kişilerce ya da hiçbir biçimde kurtarılamayacak şekilde ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

9.1.3. Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme/imha Etme URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi/imha etmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/imha edilir. 9.2. KİŞİSEL VERİLERİN ANONİM HALE GETİRİLMESİ TEKNİKLERİ Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, Kişisel Verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek bir hale getirilmesini ifade eder.

KVKK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVKK Kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. Anonim hale getirilerek işlenen kişisel veriler KVKK Kanunu kapsamı dışında olacağından işbu Politika’nın 12. Bölümünde düzenlenen haklar bu veriler için geçerli olmayacaktır. URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.tarafından en çok kullanılması muhtemel anonimleştirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır.

9.2.1. Maskeleme Veri maskeleme kişisel verinin temel belirleyici bilgisinin veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir.

9.2.2. Toplulaştırma Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir.

9.2.3. Veri Türetme Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır.

9.2.4. Veri Karma Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARIM AMAÇLARI

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVKK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiştir. URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.’ nın sunmuş olduğu hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, kişisel veriler, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu sayılan kanunlara ilişkin sair yönetmelikler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) hükümleri çerçevesinde işlenmekte, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, iş ortaklarımıza, iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza, bilişim teknolojileri desteği aldığımız kuruluşlara ve yetkili kamu kurum ve kişilerine aktarılabilecektir. Kişisel verilerin, KVKK Kanunu’nda belirtilen istisna haller hariç olmak üzere kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın aktarılması mümkün değildir.

10.1. KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDE AKTARIMI KVK Kanunu’nun 8. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin yurt içinde aktarımı işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 6.1. bölümünde belirtilen koşullardan birinin sağlanmış olması kaydıyla mümkündür. 10.2. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARIMI KVKK Kanunu’nun 9. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması halinde, yurt içi aktarımlarına ilişkin koşulların sağlanmış olmasının yanı şıra aşağıdaki hususlardan birinin varlığı aranmaktadır:

 • Aktarım yapılacak ülkenin KVKK Kurulu tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip ülkeler arasında sayılması
 • Aktarım yapılacak ülkede yeterli korumanın bulunmaması halinde, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVKK Kurulu’nun buna yönelik izninin bulunması

10.3. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI KİŞİ GRUPLARI URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.

, KVKK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak ve işbu Politika kapsamı dâhilinde olan kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda belirtilen kişi gruplarına belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarabilmektedir:

KİŞİ GRUPLARI TANIM AKTARIM AMACI
Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.’ nın bilgi ve belgelerini talep eden kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği amaçla sınırlı olarak
Özel Hukuk Kişileri İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.’ nın bilgi ve belge paylaşımında bulunduğu özel hukuk kişileri İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.’nın faaliyet gösterdiği alanlarda hizmetini devam ettirmesi amacıyla sınırlı olarak
 1. ŞİRKETİMIZİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.KVKK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin toplanması sırasında kişisel veri sahiplerini bilgilendirmektedir. Bu kapsamda, URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.aşağıdaki bilgileri kişisel veri sahiplerine sağlayarak aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir:

 • Veri sorumlusu sıfatıyla URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.’nın unvanı
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
 • Kişisel veri sahibinin hakları
 1. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

Kişisel veri sahipleri KVKKanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, bu bölümün 12.1. başlığı altında sayılan haklarına ilişkin taleplerini aşağıda belirtilen yöntemler veya KVKK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.’ ya iletmeleri durumunda , söz konusu talep, talebin niteliğine göre ücretsiz olarak sonuçlandırılmaktadır.

URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş. kurumsal web sitesinde(https://www.urlavet.com/) “……………………. Sayfasında” bölümü altında bulunan formun doldurulduktan sonra; Islak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile YENİKENT MH. 75 YIL CUMHURİYET CD. NO:86/A URLA/İZMİR adresine iletilmesi ya da 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun
urlavet@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş. başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir ve kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

12.1. BAŞVURU HAKKI

Kişisel veri sahipleri KVKK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, aşağıda yer alan konularla ilgili URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.’ dan talepte bulunma hakkına sahiptir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve kişisel verilerinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

12.2. BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

KVKK Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca, aşağıdaki haller KVKK Kanun’u kapsamı dışında tutulduğundan kişisel veri sahiplerinin başvuru haklarını ileri sürmeleri mümkün değildir:

 • Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

KVKK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, aşağıdaki durumlarda kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün değildir:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

12.3. CEVAP VERME USULÜ

KVKK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.kişisel veri sahibinin yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, KVKK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin alınması mümkündür. URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.kişisel veri sahibinin başvuru talebini kabul edebileceği gibi, gerekçesini açıklayarak aşağıda sayılı nedenlerle reddedebilir ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilir.

 • Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi
 • Orantısız çaba gerektirmesi
 • Bilginin kamuya açık bir bilgi olması
 • Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması
 • KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması

Kişisel veri sahibi, başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulması veya süresinde başvurusuna cevap verilmemesi hallerinde, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVKK Kurulu’na şikayette bulunma hakkına sahiptir.

 1. ŞİRKET İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ İLE İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDE YAPILAN VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ

13.1. KAMERA İLE İZLEME GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.Genel Merkez ve Bayilerin bulunduğu bina içlerinde kamera ile izleme gerçekleştirilmektedir.

KVKK Kanunu’nda yer alan düzenlemeler doğrultusunda, URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.tarafından kamera ile izleme faaliyetine ilişkin olarak kamera ile izlemenin yapıldığı alanların girişlerine söz konusu faaliyetlere ilişkin bildirim yazısı asılmakta ve internet sitemizde işbu Politika ile gereken bilgilendirme yapılmaktadır.

Kişinin mahremiyetine müdahale sonucunu doğurabilecek alanlarda izleme söz konusu olmamaktadır. Güvenlik kamerası kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanı ve ihtiyaç duyulması halinde tedarikçi konumunda bulunan güvenlik şirketi çalışanları erişebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan söz konusu kişiler imzaladıkları gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

13.2. ŞİRKETİ ZİYARET EDEN MÜŞTERİ GİRİŞ – ÇIKIŞLARI URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.’yı ziyaret eden misafirlerimizin giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmektedir. URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.’ya gelen kişilerin kimlik bilgileri yalnızca giriş çıkışlarının takibinin yapılması amacıyla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler elektronik ortamda kayıt sistemine kaydedilmektedir.

13.3. İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ URLAVET VETERİNERLİK HİZM.SAN. VE TİC.A.Ş.’ya ait internet sitesini ziyaret eden kişilerin site içerisindeki internet hareketleri, kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterilebilmesi ve çevrimiçi reklamcılık faaliyetlerinde bulunulabilmesi için (teknik vasıtalar ile örneğin cookie) kaydedilmektedir.